wtorek, 21 stycznia
23:18

Sołtys roku 2019

screen 1

Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki pomocniczej gminy. Wybierają go mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wbrew pozorom sołtys to pan na wiejskich włościach. Sołtysi wraz z radami sołeckimi są inicjatorami wielu przedsięwzięć i autorami projektów, które finansowo wspierane są także ze środków Unii Europejskiej.
Po raz kolejny redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizują plebiscyt na Sołtysa Roku 2019, którego wyniki ogłosimy 24 sierpnia (niedziela) podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w  Gołańczy, których organizatorami będą Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i Urząd Miasta i Gminy Gołańcz.
Patronat honorowy nad plebiscytem przyjęli: Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

 

GŁOSUJEMY DWOJAKO

1. Z Głosu Wągrowieckiego wycinamy kupon, na którym wpisujemy nazwisko wskazanego przez siebie sołtysa. Jeśli chcemy uczestniczyć w losowaniu upominków, wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Kupony przesyłamy lub osobiście dostarczamy do redakcji w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1. Głos oddany za pomocą kuponu premiowany jest dwoma punktami.
2. Na numer 72601 wysyłamy SMS (całkowity koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). W treści SMS-a wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku sołtysa, np. GWS.85. Głos oddany za pomocą SMS premiowany jest jednym punktem.
3. Termin głosowania upływa 20 sierpnia (wtorek) o godz. 12.00
4. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną upominki redakcyjne.
5. Regulamin plebiscytu oraz aktualne procentowe wyniki SMS-owego głosowania na wszystkich kandydatów publikowane będą na portalu www.gloswagrowiecki.pl

 

KTO ZWYCIEŻY?

1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów, zostanie ogłoszony Sołtysem Roku 2019 i otrzyma Honorową Statuetkę Sołtys Roku 2019 i główną nagrodę rzeczową.
2. Sołectwo, z którego zostanie wybrany Sołtys Roku 2019, dostanie nagrodę pieniężną na bieżące wydatki rady sołeckiej.
3. Dwaj następni kandydaci z kolejno największą liczbą głosów otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Wyniki plebiscytu ogłoszone podczas dożynek będą ostateczne.

 

Biorąc udział w plebiscycie Sołtys Roku 2019 wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich zbieranie, przechowywanie i opracowywanie przez jego organizatora,
tj. Głos Wągrowiecki, ul. Janowiecka 1, 62 -100 Wągrowiec. 
Jednocześnie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

Rycerz Floriana 2018

REGULAMIN

PATRONAT HONOROWY
Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP
Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki
Osoby wspierające:
Dh Andrzej Jankowski, Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP w Poznaniu
Dh Andrzej Woźnicki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu
Dh bryg. Zbigniew Dziwulski, Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu

1. Organizator plebiscytu:
Redakcja Głosu Wągrowieckiego
2. Cel plebiscytu:
Wyłonienie najbardziej popularnego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej ze wszystkich samorządów powiatu wągrowieckiego oraz gmin: Budzyń, Margonin, Janowiec Wlkp., Kcynia, Rogoźno, który swoją aktywną postawą, pracą, społecznikostwem, czynieniem dobra przyczynił się do rozwoju jednostki i jej promocji w regionie.
3. Kandydaci do tytułu Rycerz Floriana i Honorowy Rycerz Floriana 2018:
a) Kandydatami w plebiscycie są wszyscy naczelnicy jednostek OSP z regionu objętego plebiscytem. W wyniku głosowania SMS-owego i za pomocą kuponów wyłoniony zostanie najpopularniejszy naczelnik OSP.
b) Dodatkowo kapituła - złożona z przedstawicieli strażaków i dziennikarzy - wyłoni Honorowego Rycerza Floriana 2018, który jej zdaniem uznany zostanie za najlepszego strażaka. Kapitułę powoła Redakcja Głosu Wągrowieckiego w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Wągrowcu.
c) Honorowy Rycerz Floriana zostanie wyróżniony statuetką i certyfikatem oraz Złotym Hełmem Strażackim.
4. Tryb głosowania:
a) Czytelnicy wybierają jednego z zaproponowanych kandydatów i oddają na niego głos za pomocą kuponu wyciętego z Głosu Wągrowieckiego lub za pomocą SMS na numer 72601 o treści: GWS. numer kandydata (ważne, aby po GWS wpisać kropkę i numer, np. GWS.80 ). Koszt wysłania jednego SMS-a to 2 zł plus 23 % VAT,
b) na tego samego kandydata można głosować wielokrotnie,
c) każdy jeden przesłany SMS równa się jednemu punktowi,
d) każdy oryginalny kupon wycięty z Głosu Wągrowieckiego odpowiada dwóm głosom.
5. Zwycięzca plebiscytu:
a) zwycięzcą plebiscytu zostanie naczelnik OSP, który otrzyma największą liczbę SMS-ów,
b) zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Rycerza Floriana, zaś jego jednostka OSP otrzyma nagrodę rzeczową. Wszyscy naczelnicy pierwszej trójki plebiscytu będą wyróżnieni tytułami Rycerz Floriana, I Rycerz Floriana i II Rycerz Floriana oraz upominkami i certyfikatami.
6. Plebiscyt rozpoczyna się 10 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia włącznie (do godz. 12.00).
7. Uroczystość wręczenia laurów odbędzie się 4 maja podczas Festynu Strażackiego w Skokach.
8. Uwagi końcowe:
a) interpretacja regulaminu i sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z kapitułą
b) patronat medialny nad plebiscytem sprawuje Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

 

Wągrowczanin Roku A.D. 2018

 

Regulamin XXVII Plebiscytu Głosu Wągrowieckiego Wągrowczanin A.D. 2018

Organizator:
Redakcja Głosu Wągrowieckiego

Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Wągrowca Jarosław Berendt

Patronat medialny:
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

Czas:
Plebiscyt trwa od 13 lutego do 25 marca br. do godz. 12.00.

Cel:
Wyłonienie najbardziej popularnego mieszkańca w 2018 r., który swoją aktywną postawą, pracą, społecznikostwem, czynieniem dobra przyczynił się do rozwoju ziemi wągrowieckiej i jej promocji.

Kandydaci:
Spośród kandydatów zgłoszonych do organizatora Kolegium Redakcyjne Głosu Wągrowieckiego nominowało Złotą Dziesiątkę Kandydatów, którą zaprezentuje na łamach Głosu Wągrowieckiego i portalu www.gloswagrowiecki.pl.

Przebieg:
1. Czytelnicy wybierają jednego z zaproponowanych kandydatów i oddają na niego głos, wysyłając SMS na numer 72601, w treści SMS-a, pisząc GWP. numer wybranego kandydata (np. GWP.11). Koszt SMS-a 2 zł + VAT.
2. Na tego samego kandydata można głosować wielokrotnie.

Finał:
1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, zostanie uhonorowany tytułem Wągrowczanin A.D. 2018 oraz otrzyma honorową nagrodę Cystersa Wągrowieckiego.
2. Dopuszcza się możliwość przyznania kilku tytułów i nagród, w tym wyróżnień dla pierwszej dziesiątki.
3. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się 31 marca o godz. 15.00 w kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu podczas Gali Głosu Wągrowieckiego.

Uwagi końcowe
1. Wsparcia organizatorowi udzielają patroni i sponsorzy.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 

Wolontariusz roku 2018

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Już po raz dziewiąty Głos Wągrowiecki i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizują konkurs im. Pauliny Pawlak pn. „Wolontariusz Roku 2018”.

Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu, a także pokazanie, iż nie brakuje osób, które z dobrego serca niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym. Chcielibyśmy też zachować w pamięci Paulinę Pawlak, która mimo śmiertelnej choroby była wolontariuszką. To właśnie ta filigranowa, sympatyczna, uśmiechnięta, piękna młoda kobieta jest bohaterką naszego projektu i wzorem do naśladowania przez młodych wolontariuszy.

Konkurs jest również formą publicznego uhonorowania tych, którzy bezinteresownie i z życzliwością działają na rzecz mieszkańców powiatu, a przez to niosą im pomoc i radość życia.

Wagę naszego projektu docenili Jego Magnificencja Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, prof. nzw. dr Hubert Paluchi Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc, którzy przyjęli honorowy patronat nad konkursem oraz są partnerami organizatorów konkursu.

Już dziś warto zastanowić się, kogo zgłosić do zaszczytnego tytułu „Wolontariusz Roku 2018”. Ustanowiono cztery nagrody (Kryształowe Serca) w kategoriach: młodzież szkolna, dorośli, grupa. Ponadto wręczona będzie nagroda honorowa.

Wnioski nominacyjne należy składać w redakcji Głosu Wągrowieckiego lub wysłać pocztą do 7 stycznia 2019 r.. do godz. 16.00.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kcyńskiej 48, do której to szkoły uczęszczała Paulina Pawlak.

Regulamin konkursu „Wolontariusz Roku 2018” wraz z wnioskiem nominacyjnym przesyłamy w załączeniu.

Z najlepszymi świątecznymi życzeniami Bożonarodzeniowymi

Prezes Zarządu SPL

Redaktor Naczelny

Jerzy Mianowski

 

REGULAMIN IX KONKURSU
„WOLONTARIUSZ ROKU 2018”
O HONOROWĄ NAGRODĘ GŁOSU WĄGROWIECKIEGO
im. PAULINY PAWLAK

§ 1
Organizatorami konkursu pod honorowym patronatem JM Rektora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, prof. nzw. dr. Huberta Palucha i Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca są redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.
§ 2
Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych i grup ludzi czynnie propagujących wolontariat oraz społecznie i dobroczynnie pracujących na rzecz dobra mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
§ 3
Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne działające na obszarze powiatu wągrowieckiego, w tym: samorządy, instytucje, kluby, organizacje pozarządowe, fundacje, parafie, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz laureaci poprzednich edycji konkursu na wolontariusza roku.
§ 4
Kapituła konkursu dokona wyboru Wolontariuszy Roku 2018 w czterech kategoriach:
1. młodzież szkolna,
2. dorośli,
3. grupa,
4. honorowy wolontariusz.
§ 5
Tytułem Honorowy Wolontariusz Roku 2018 może zostać uhonorowana osoba, która położyła szczególne zasługi na rzecz wolontariatu w powiecie wągrowieckim.
§ 6
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nominacji kandydatury do nagrody na adres redakcji Głosu Wągrowieckiego (karta nominacyjna stanowi załącznik do regulaminu). Nominacja powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata/ nazwę grupy, miejsce zamieszkania/działania wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, a ponadto nazwę wnioskodawcy z adresem i telefonem oraz uzasadnienie z opisem działalności kandydata w charakterze wolontariusza w 2018 r.
§ 7
Zgłoszenia kandydatów do nagrody Wolontariusz Roku 2018 należy przesyłać lub składać w redakcji Głosu Wągrowieckiego, 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 1 w terminie do 7 stycznia 2019 r. włącznie. Ponowne zgłoszenie laureata poprzedniej edycji konkursu może nastąpić po dwóch latach.
§ 8
W celu wyboru laureatów redakcja Głosu Wągrowieckiego w terminie do 31 grudnia 2018 r. powoła Kapitułę, które to gremium czuwać będzie nad rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.
§ 9
Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera zwycięzcę w każdej kategorii. Dopuszcza się ewentualność niedokonania tego wyboru. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Kapituła. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać kandydatów do nagrody.
§ 10
Członek kapituły może oddać głos na jedną kandydaturę w każdej kategorii. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie osoba, która otrzyma największą ilość głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły, ale nie mniej niż 50 % składu Kapituły. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
§ 11
W konkursie może wziąć udział nieograniczona ilość kandydatów zgłoszonych przez podmioty i osoby wymienione w § 3.
§ 12
Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni honorowymi nagrodami „Wolontariusz Roku 2018” i „Honorowy Wolontariusz Roku 2018”.
§ 13
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

 

 

Moj ukochany pupil

 

Mój pupil ukochany

 

 Rozpoczynamy druga edycjê plebiscytu Mój Pupil 2018.

Prawie każdy z nas - szczególnie dzieci - posiada udomowionego pupila: zazwyczaj pieska, kotka, zajączka, króliczka, szczura, świnkę morska, myszkę, chomika, czy też egzotyczne zwierzę, np. papużkę, kanarka, żółwika...
Zwierzaki traktujemy jak członków rodziny i trudno nam wyobrazić sobie domowe życie bez nich, bowiem wnoszą wiele radości i szczęścia do rodzinnego ogniska.
Pochwalmy się swoimi ulubieńcami, pokażmy je innym, opiszmy ich, przyślijcie Wasze zgłoszenia do udziału w plebiscycie Mój Pupil 2018.
Serdecznie zapraszamy Czytelników do nadsyłania swoich kandydatów na Pupila roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, a potem do dzieła...

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest redakcja Głosu Wągrowieckiego.

2. CEL PLEBISCYTU

Celem plebiscytu jest wyłonienie przez czytelników najbardziej ciekawego zwierzaka domowego spośród propozycji, jakie nadeślą czytelnicy Głosu Wągrowieckiego.

3. KATEGORIA

Określenie „pupil domowy” należy rozumieć jako udomowione zwierzę, które zgłasza właściciel lub w jego imieniu rodzic lub opiekun. Zwierzę to powinno należeć do gospodarstwa domowego właściciela (przykładowo: nie może należeć do zasobów ogrodu zoologicznego lub zostało wypożyczone ze schroniska).

4. ZGŁOSZENIA

Czytelnicy zgłaszają swoich pupili drogą mailową. Zgłoszenie winno zawierać opis zwierzaka oraz fotografię, jak również imię i nazwisko właściciela lub opiekuna, adres mailowy i telefon kontaktowy.
Opis powinien być zwięzły, a zarazem ciekawy. Zależy nam na dobrych jakościowo zdjęciach, które zostaną opublikowane na łamach tygodnika i na portalu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: marketing@gloswagrowiecki.pl

5. TRYB GŁOSOWANIA

Spośród nadesłanych zgłoszeń Czytelnicy będą mogli zagłosować na najsympatyczniejszego pupila za pomocą wysłanych SMS-ów. Głosować można wielokrotnie na tego samego pupila.

6. ROZWIĄZANIE PLEBISCYTU

Właściciel, którego pupil otrzyma największą liczbę SMS-ów otrzyma certyfikat Opiekuna Najsympatyczniejszego Pupila Roku oraz zostanie nagrodzony. Pupil Roku też otrzyma certyfikat oraz przypinkę. Wyróżnimy też dwójkę następnych opiekunów i pupili, którzy kolejno otrzymają największą ilość głosów.

7. AKCEPTACJA REGULAMINU

Uczestnicy i laureaci plebiscytu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie.

8. NAGRODA

Fundatorem nagród jest redakcja Głosu Wągrowieckiego wraz z partnerami plebiscytu.

10. CZAS TRWANIA

Plebiscyt rozpoczyna się wraz z datą publikacji regulaminu Głosie Wągrowieckim. Zgłoszenia zwierzaków do udziału w plebiscycie przyjmujemy do 7 grudnia br. O terminie rozpoczęcia głosowania poinformujemy na łamach tygodnika i na portalu: gloswagrowiecki.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

Mecenas Kultury 2018

 

Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018

 

Sześć lat temu Głos Wągrowiecki wyszedł z inicjatywą honorowania wągrowczan, którym kultura leży na sercu. Narodziła się piękna idea obdarowywania ich nagrodą Mecenas Kultury Miasta Wągrowca. To wyróżnienie przyznawano głównie za finansowe lub rzeczowe wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych.

 

W powiecie wągrowieckim kultura rozwija się nadzwyczaj prężnie. Wspiera ją wiele podmiotów i ludzi wielkiego serca, bez pomocy których nie doszłoby do realizacji wielu inicjatyw, przede wszystkim niszowych projektów. Osoby te zazwyczaj stoją w cieniu, nie oczekują promocji ani gromkich oklasków.
Mecenat to szczególna forma opieki nad dobrami kultury i sztuki, nad projektami, które potrzebują wsparcia, nad wydawnictwami, nad obiektami, wymagającymi renowacji, nad sztuką uprawianą w gminnej Polsce. Mecenat kultury zazwyczaj ma wieloraki wymiar. Mecenasi kultury to nie tylko sponsorzy, ale też promotorzy, fundatorzy, donatorzy, patroni, a często mecenasami bezpośrednio są twórcy kultury.
Do tej pory laureatami nagrody zostali JM Rektor dr Hubert Paluch prof. nzw. Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Zbigniew Lindner, właściciel Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER, Pałucki Bank Spółdzielczy, Wągrowieckie Fabryki Mebli i Eugeniusz Hańczuk, założyciel i dyrygent Gołanieckiej Orkiestry Dętej.
Zwracamy się z prośbą do samorządów, placówek kulturalnych, stowarzyszeń społeczno - kulturalnych, szkół artystycznych, związków twórczych, twórców i społecznych animatorów kultury, parafii oraz różnych osób, którym dobro kultury w powiecie nie jest obojętne o nominowanie kandydatów do nagrody. Na nominacje oczekujemy do 15 października br. włącznie. Wnioski rozpatrzy kapituła pod przewodnictwem prof. Huberta Palucha w terminie do 18 października br.
Patronat honorowy nad konkursem przyjął starosta wągrowiecki, Tomasz Kranc.

 

REGULAMIN NAGRODY MECENAS KULTURY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 2018


§ 1


Przedmiot i forma nagrody
1.Tytuł Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego ma charakter honorowego wyróżnienia.
2. Rzeczowym wyrazem nagrody jest statuetka oraz certyfikat.
3.Tytuł wraz ze statuetką przyznawany jest firmom lub osobom fizycznym, wspierającym finansowo, rzeczowo lub promocyjnie działania kulturalne i artystyczne w Wągrowcu.
4. Wspieranie kultury może mieć charakter promocyjny, sponsorski lub patronacki.

 

§ 2


Cel nagrody
Celem nagrody Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018 jest:
1) uhonorowanie i promocja podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych wspierających lokalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne,
2) zachęcenie podmiotów i osób fizycznych do wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu oraz promocji wągrowieckiej kultury w kraju i za granicą,
3) propagowanie wśród lokalnej społeczności przekonania o konieczności i efektywności wspierania wągrowieckiej kultury.


§ 3


Kryteria oceny
1. Kryterium główne:
a) wartość artystyczna i znaczenie dla życia kulturalnego powiatu wspieranych przedsięwzięć kulturalnych;
2. Kryteria pomocnicze:
a) bezinteresowność darczyńcy,
b) troska o rozwój lokalnej kultury,
c) różnorodność wspieranych dziedzin sztuki.


§ 4


Tryb przyznawania nagrody
1.Nagrodę przyznaje Bractwo Mecenatu Kultury Powiatu Wągrowieckiego powołane przez redakcję Głosu Wągrowieckiego pod przewodnictwem pierwszego laureata, prof. Huberta Palucha.
2. Kandydatów do nagrody nominują: samorządy, instytucje kultury, szkoły artystyczne, stowarzyszenia społeczno – kulturalne, związki twórcze, parafie, twórcy i artyści oraz media.
3. Bractwo rozpatrzy wnioski nominacyjne w terminie do 18 października br.
4. Wnioski należy wysyłać lub składać pod adresem: Redakcja Głos Wągrowiecki, ul. Janowiecka 1, 62- 100 Wągrowiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. We wniosku nominacyjnym należy podać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby oraz e-mail i telefon, miejsce pracy, stanowisko, krótką charakterystykę kandydata oraz opis jego działań na rzecz kultury uzasadniający przyznanie nagrody.
6. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje starosta wągrowiecki Tomasz Kranc

                                                                                                              REDAKCJA GŁOSU WĄGROWIECKIEGO

 

 

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem